Politik Och Differentiell Psykologi

Ett av nutidens stora problem, både inom skolpolitik och allmän politik, avser arv-miljöfrågan, behandlad högst lösaktigt inom den allmänna politiken, men vetenskapligt seriöst inom den differentiella psykologin.

Vilken är då kärnpunkten i arv-miljöfrågan? Den mer nyanserade frågan kan formuleras på följande sätt: vilken relativ vikt skall tillskrivas betydelsen av det genetiska arvets kontra miljöns inflytande på de existerande skillnaderna mellan människors olikheter i olika avseenden? 

Politiskt sett är frågan olämplig, den saknar intresse, framför allt riskerar den att blotta en milsvid okunnighet hos våra politiker om intra-och interindividuella skillnader av betydelse för samhällets funktioner, t.ex skola, arbetslöshet, brottslighet. Grunden för denna inkompatibilitet kan kortfattat beskrivas som politikens låsning till föråldrade trossatser och oförmåga att låta politiken förändras till följd av den vetenskapliga utvecklingen. 

I. Identitet,likhet, likvärdighet och jämlikhet.

Gracchus Babeuf (1760-1797), ofta benämnd den förste socialisten, skrev i De jämlikas manifest följande:
”Är vi inte alla lika?” … ”Eftersom alla har samma behov och samma möjligheter, bör alla få samma uppfostran och utbildning samt lika hög levnadsstandard”.