Politiskt Svek Och Aningsloshet

 

POLITISKT SVEK OCH ANINGSLÖSHET

Sture Eriksson
September 1, 2017

"En demokratisk stat lever för och genom sina medborgare. Den äger ingen annan legitimitet än den som medborgarna ger. Men ett styre som upphört att intressera sig för medborgarna, upphör också att intressera medborgarna. Om de västerländska demokratierna inte ska förvandlas till urätna skal, till höljen kring något som inte mera finns, krävs det att de demokratiska grundvärderingarna sätts i fokus" (citat från Riksdagsdebatten).

Detta citat kan användas som en ingång till debatten kring det sociala kontraktet (samhällsfördraget).

www.stureerikssonshemsida.n.nu/det-svenska-sociala-kontraktet

Antydningarna att det sociala kontraktet i grunden hotas  är många och till viss del växande. Företeelsen är internationell - uppkomsten av BREXIT, när politikernas svek mot medborgarna inte längre kunde döljas, socialdemokraternas nedgång de senaste åren i Europa, Trumps framgångar i USA, nationalismens utbredning, till avsevärd del betingad av den PK-styrda ensidigheten i immigrationsdebatten, mörkläggningen om hur de styrande döljer verkligheten, framför allt hur de mer eller mindre i tysthet avser att förändra Sverige, där det dikotoma tänkandet om nazismens groteskerier okritiskt ställs mot mångkulturalismens öppna-hjärtan lockelser.

Som en första ansats  noteras att garantin för den viktiga kampen mot den PK-styrda mass-suggestionen ges av det sociala kontraktets djupt rotade historiska existens hos befolkningen.

Alice Teodorescu, denna briljanta företrädare för sanningens frihetssträvan, mot PK-dimmans förljugenheter, har skickligt formulerat ett av många viktiga problem i sammanhanget:
När våra medmänniskor mördas av kallblodiga terrorister kan därför inte svaret från politiskt håll vara "var inte rädda, visa kärlek". Nazisterna, kommunisterna och allehanda diktatorer runt om i världen besegrades inte med kärlek. IS kommer  inte heller att göra det.

ISLAM - GODHETENS ELLER ONDSKANS RELIGION?

Ofta framställes i debatten islam som en godhetens religion. President Bush och även Tony Blair menade uppenbarligen att islam just är en godhetens religion. Carl Bildt menar att islamister i allmänhet inte är onda. Bildt skyller terroristattacken  på Drottninggatan på att terroristen ifråga var sjuk. Otaliga är dylika påståenden som framförs av välmenande personer.  Tanken är ofta den att vi har religionsfrihet i Sverige och att islamister är offer för västerlandets islamofobi. Islam prisas dessutom för sina många välgörenhetsaktiviteter, t.ex.  Röda Halvmånen, tanken om Allmosan - en av islams fem Pelare.

När Nazismen växte fram efter det första världskriget var den tyska befolkningen trött på våld och krig och ville ha fred.

Men detta var irrelevant.

Det relevanta var egenskaperna hos en liten grupp av radikala och fanatiska nazister, som så småningom, med hjälp av skrämmande effektiva metoder, fick nästan alla med sig, många med en närmast obegriplig, extatisk hänförelse över nazismens ideologi och som skulle komma att störta hela världen in i krig, massmord och folkutrotning. 

Liknande gäller islamismen. Naturligtvis finns det goda islamister. Underrättelseuppgifter från flera länder gör gällande att grovt sett 80% av islamisterna är fredliga.

Men detta är irrelevant.

Det relevanta är den lilla grupp av radikala människor, som så småningom, med skrämmande effektiva metoder, får de flesta islamister med sig och som riskerar att störta världen, in i massmord och folkutrotning.

De historiska beläggen för denna spridning av den radikala islamismens mekanismer är otaliga. Det Osmanska folkmordet, morden på judar och kristna kopter, terrorattackerna i USA 11 september, terrorattackerna i Spanien, Frankrike, Belgien, England, Drottninggatan i Stockholm, attackerna i Åbo 2017.

Brigitte Gabriel presenterar en lista över terrordåd utförda av radikala islamister under tiden 2001 - 2007: dussintals attacker med många tusen döda (B. Gabriel; They must be stopped, 2009 s. 46 - 49.

Gabriels redogörelser bekräftas vidare av förhållandet att det demokratiska Libanons kristna befolkning minskade från 84% år 1926, då Libanon som enda demokrati i östvärlden etablerades, till 30% i dag, sedan islam tagit över landet (Wikipedia). Detta faktum utgör den klara läxan som visar oförenligheten mellan islam och demokrati. Se även min hemsida här nedan.

 http://www.stureerikssonshemsida.n.n/islam-och-Europas-framtid

ISLAM - ONDSKANS RELIGION?

PENTAGONRAPPORTEN.
Ett grundläggande dokument i detta sammanhang utgöres av Pentagon-rapporten om islam. Utifrån en detaljerad genomgång av Koranen finner Petagons analytiker att terrorister och självmordsbombare knappast i regel är sjuka, sinnesslöa eller galna.
De är framför allt radikala islamister, rationella aktörer, som helt följer Koranen och dess uppmaningar till terror och våld.

SÄPO OM ISLAM.
Enligt SÄPO utgör nutidens största hot mot Sverige av islamismen. Det finns tusentals radikala islamister i Sverige! SÄPO fruktar att 300 svenskar har anslutit sig till terrorsekten IS. Minst 40 har återvänt och står nu under hård bevakning. Det finns individer i Sverige som har både avsikt och förmåga att kunna begå terrorattentat i Sverige, säger SÄPO-chefen Anders Thornberg.

DEN ULTIMATA OFÖRENLIGHETEN.
Pentagonrapporten om islamiseringen belyser olika sätt att blunda för verkligheten. I  Sverige har debattens kärna skickligt undvikits. Så har politikernas svek mot den egna befolkningen fått sin historiska bekräftelse. En imam som tillfrågades om inte en anpassning måste kräva att både kristendom och islam ändras. Imamens svar var entydigt: Inte ett enda kommatecken skall ändras i Koranen.

MONA WALTERS VITTNESBÖRD.
Ett konkret vittnesbörd om hur islam fungerar i praktiken har modigt, uppriktigt och kunnigt presenterats av Mona Walter. Dubbelheten i Islam visas. För de troende (fidels) framstår islam som godhetens religion. Men för de otrogna (infidels) är islam i verkligheten en ondskans religion och ett hot mot demokratin. Här är adressen till hennes föreläsning på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=809HPOZTGL8
 

BRIGITTE GABRIELS ANALYSER.
Tack vare sin med rätta beundrade kompetens och framstående kunskaper i engelska och arabiska erhöll Brigitte tjänsten som nyhetsankare i den stora TV-kanalen Middle East Television. Hennes  ingående granskning av Islam, Koranen och  Haditerna är historisk och förtjänar ett ingående studium. Det hon framför i klartext är utomordentligt viktigt, speciellt för den stora skara som aningslöst tror att islam är en godhetens religion. Hennes analyser, bekräftade av en rad arabiska och engelska översättningar av centrala teser i Koranen, tillät endast en slutsats, nämligen slutsatsen att islam i grunden vilar på ondska och hat.
Hennes detaljerade uppgifter om det Muslimska Brödraskapet och dess detaljerade plan att ta över USA inom 100 år visar på ett effektivt ideologiskt-politiskt system som mycket väl kan komma att förgöra den västerländska demokratin för all framtid.

Några exempel på Gabriels översättningar av Koranverser till engelska:

"Fight them until all opposition ends and all submit to Allah" (Koran 8:39).

"Fight those who do not believe until they all surrender, paying the protective tax in submission" (Koran 9:29).

"Fight and kill disbelievers whereever you find them, take them captive, harass them, and lie in wait and ambush them using every strategem of war" (Koran 9:5).

"Your Lord inspired the angels with the message: I am with you: Give firmness to the Believers, I will terrorize th unbelievers. Therefore smite them on their necks and every joint and incapacitate  them. Strike off their heads and cut off each of their fingers and toes" (Koran 8:12).

Brigitte Gabriel. BECAUSE THEY HATE. St.Martin's Griffin. New York. 2006.
Brigitte Gabriel. THEY MUST BE STOPPED. St.Martin's Griffin. New York. 2009.

SANNINGEN BÖRJAR UPPENBARAS.

DALAI LAMA.
Dalai Lama, den tibetanska buddismens andlige ledare, säger i en intevju med Frankfurter Allgemeine Zeitung att han tycker att Europas länder har tagit emot för många flyktingar. Han anser att flyktingar bör få en temporär plats för att sedan återvända och bygga upp sina hemländer.

DEMOSKOP-UNDERSÖKNING.
En ny Demoskop-undersökning mars 2017, beställd av Den Nya Välfärden, visar att svenskarnas uppfattning om invandringen kraftigt fortsätter att förändras i en allt mer negativ riktning. Hela 70% av befolkningen anser numera  att invandringen till Sverige är för stor. Endast 7 % anser att invandringen är för liten.

AKTUELL UNDERSÖKNING FRÅN CHATHAM HOUSE.
Chatham House, Kungliga institutet för internationella frågor, en ideell, icke-statlig organisation med säte i London, vars uppgift är att analysera och främja förståelsen för viktiga internationella frågor och aktuella frågor har genomfört en studie av olika länders attityder till islam.

Det påstående som testades i undersökningen var följande:

"All vidare invandring från muslimska länder måste upphöra":

De olika ländernas svar var följande: 

 Polen
Instämmer: 71%
Instämmer ej: 9%

Ungern
Instämmer: 64%
Instämmer ej: 12%

Österrike
Instämmer: 65%
Instämmer ej: 18%

Belgien
Instämmer: 64%
Instämmer ej: 15%

 Frankrike
Instämmer: 61%
Instämmer ej: 16%

Grekland
Instämmer: 58%
instämmer ej: 20%

Tyskland
Instämmer: 53%
Instämmer ej: 19%

Storbritannien
Instämmer: 47%
Instämmer ej: 22%

Spanien
Instämmer: 41%
instämmer ej: 32%  

Detta resultat är inget annat än ett underkännande av den PK-styrda mångkulturalismens populistiska världsbild.

 

SVENSK POLITIK STÅR INFÖR EN TROVÄRDIGHETSKOLLAPS.

Alla politiska partier, med undantag för SD  och möjligen KD, står inför betydande svårigheter eftersom de är djupt lierade med EU och därför alltmer identifierar sig med den ogenomtänkta  mångfaldens öppna-hjärtan politik. Som en följd därav har det politiskt korrekta tänkandet (PK-tänkandet) vunnit insteg i debatten med huvudargumentet att all kritisk debatt i själva verket är den dolda nazismens fula tryne!

DEN POLITISKA INDOKTRINERINGEN.
En tänkvärd kritik av Centerns politiska dubbelspel har presenterats av Alice Teodorescu: "Centerpartiet är det nya Milöpartiet"

Ledare i GP: "Centerpartiets framtid kan mycket väl komma att likna Milöpartiets samtid. Det är inget att eftersträva.
Visserligen går det uppseendeväckande bra för C i opinionsmätningarna drygt ett år före riksdagsvale, precis som det gjorde för Miljöpartiet före valet år 2014. Men framgången bygger på en illusion där Centerpartiet medvetet för väljarna bakom ljuset och väljarna medvetet låter sig föras bakom ljuset"

Den smarta Annie Lööf har infört  ett viktigt moratorium beträffande Centerpartiets grundläggande mål. Detta innebär att partiets olika mål, visserligen kvarligger, men med hänsyn till sakernas tillstånd förskjutits något i tiden. 

Vilka mål avses?

1. År 2012 ville Centern öppna gränserna och införa fri invandring. "alla  som vill ska kunna få skapa sig en framtid här", sades det då från partiet med tillägget att "Ambitionen är att vara det borgerliga alternativet för de som gillar en liberal invandringsolitik. (Aftonbladet 4 mars 2017).
Som synes är denna centerpolitik i sak samma som den politik Miljöpartiet eftersträvar och denna politik kommer naturligtvis att genomföras så fort makten tillåter det.

 2. Ett annat hägrande mål är att Sverige skall ta emot 30 miljoner migranter. Med denna smarta politik kan centern få hit mängder av muslimer som av tacksamhet? kommer att rösta på Centern. Som en logisk följd av denna öppna politik avser nu Centern att öka anhöriginvandringen och att dessa anhöriga, utan att ha behövt arbeta, skall kunna ta del av vår välfärd, t.ex. vår sjukvård, vår tandvård och våra pensioner. Samtidigt lever en ökande skara svenska pensionärer under EU:s fattigdomsgräns!

3. Det vore lämpligt att Lööf, före valet, ville meddela det svenska folket att Centerns invandringspolitik snart kommer att leda till att Sverige översvämmas av islamister och följaktligen att svenskarna då blir en minoritet i sitt eget land. Sedan följer, obönhörligen, införandet av sharialagar i Sverige.

 

ETT FÖRSUMMAT DEMOKRATIPROBLEM.
I den svenska debatten behandlas invandringens problem skäligen styvmoderligt. Detta gäller bl.a. problemen kring månggiften och inavel. En grov uppskattning visar att närmare hälften av alla muslimer i världen är inavlade. Massiv inavel inom den muslimska kulturen under de senaste 1.400 åren  har bidragit till vetenskapligt belagda skador i deras genpool. Det vanligaste är att avkomman belastas av  neurobiologiska  skador i form av  latenta sjukdomar, ärftliga missbildningar, hjärtfel eller försämrat immunförsvar,

Men konsekvenserna är betydligt mer omfattande.

Forskning redovisad av BBC uppdagade att minst 55 % av det pakistanska samhället kännetecknas av kusingiftermål. Detta är kopplat till sannolikheten att brittisk-pakistanska familjer har 13 gånger större sannolikhet än den genomnittliga befolkningen att få barn med recessiva genetiska sjukdomar.(Times of India, 17/11 2005:  "Ban UK Pakistanis from marrying cousins").

De kognitiva konsekvenserna av muslimers inavel kan förklara  varför icke-västerländska invandrare har 300 procent högre sannolikhet att underkännas i den danska arme'ns intelligenstest jämfört med danskar. (19.3% kontra 4.7%). TV2 Nyhederna, 13/6 2007 "Immigrants flunk army test".

Inaveln leder till att intelligensen försämras. (Proceedings of the National Academy of Science, 1978. "Effect of inbreeding on IQ and mental retardation").
Ingiftet förklarar varför två tredjedelar av alla invandrarskolbarn med arabisk bakgrund är analfabeter efter 10 år i det danska skolsystemet.  "De som talar arabiska med sina föräldrar har en extrem tendens att sakna läsförmågor - 64 procent är analfabeter. Det spelar ingen roll om det gäller läsförmågor, kunskap inom matematik eller vetenskap, mönstret är detsamma".

Den begränsade möjligheten att förstå, uuppskatta och producera kunskap som en begränsad IQ innebär är förmodligen en bidragande faktor till varför muslimska länder endast producerar 1/10 av världens genomsnitt när det gäller vetenskaplig forskning. (Nature, 444, p.26-27, 1 november 2006. "Islam and science: The data gap").

Bristen på intresse för vetenskap och mänsklig utveckling i den muslimska världen är också tydlig i FN:s Arab Human Development Reports  (AHDR). I AHDR dras slutsatsen att det översatts färre böcker till arabiska de senaste tusen åren än vad det översätts böcker i Spanien varje år.

 

IQ-FORSKNINGEN.

Till ifrågavarande problematik kan läggas de resultat från den omfattande forskning som bedrivits bertäffande IQ-begreppet.  Speciellt viktigt i sammanhanget är de resultat som visar att medel-IQ för bl.a. de afrikanska länderna ligger betydligt lägre än i de europeiska länderna! Detta har redan börjat få allvarliga konsekvenser för den svenska skolan och inte minst för invandrarnas mycket höga arbetslöshet och skrämmande låga skolprestationer. Tänker svenska politiker fortsätta att skada både skola och samhälle genom att importera mängder av individer från låg-IQ-länder?

http://www.stureerikssonshemsida.n.nu/en-global-strategi-for-systemoptimering

  

SLUTSATSER RÖRANDE INAVEL OCH INVANDRING.

Att Sverige, liksom England, kommer att drabbas av skyhöga kostnader för ingiftets ofrånkomliga biologiska, psykologiska och sociala konsekvenser torde vara uppenbart.

Lika uppenbart är att våra politiker inte vågar diskutera dessa viktiga frågor.

Undantaget är SD:s Jimmie Åkesson som ger uttryck för samma ståndpunkt som Demoskops data visar, som Chatham House data om den för stora muslimska invandringen visar, och som delas av SÄPO, PENTAGON, och Dalai Lama.

 

EMPATI - DEMOKRATINS INNERSTA NATUR.

Förskolebarn med invandrarbakgrund från tredje världen har betydligt lägre kognitiv förmåga och sämre social kompetens än barn till danska föräldrar. Det visar en omfattande studie av 13.000 barn i Danmark utförd av tre forskare vid Århus Universitet. Enligt resultaten har ett femårigt barn till icke-västerländska invandrarföräldrar i genomsnitt klart mindre utvecklad empati, mindre möjligheter att samarbeta och svårare att uttrycka  sina känslor än ett treårigt danskt barn.

Forskarna bakom rapporten kallar resultaten "extremt oroväckande".

Den metod som använts i studien, de flerdimensionella SEAM-tekniken, Social Emotional And Measurement, utgör en parallell till de klassiska IQ-testen, t.ex Terman-Merrill testet, Wechsler-skalan, Stanford-Binetskalan, men med den självklare skillnaden beträffande frågornas innehåll, frågekonstruktionen och observationsteknikerna.
En grupp forskare vid University of Oregon, USA har ingående studerat 2.200 barn i 49 US stater inklusive Canada. Denna undersökning som inbegriper en imponerande insats för att bestämma mätvariablernas noggrannhet (item-analys, interbedömarreliabilitet, test-retestreliabiliteter och validiteter har lett fram till ett unikt mätsystem som på ett objektivt sätt kan mäta barnens  sociala och emotionella utveckling över tid - sammanfattat under begreppet empati.

Som nämnts är det mycket allvarligt att invandarbarnen systematiskt har lägre värden på empati än de danska barnen. Dessutom är skillnaderna tämligen konstanta över tid - inga data tyder på att invandrarbarnen systematiskt förbättras över tid.

Detta kvardröjande på en lägre empati-nivå är utomordentligt allvarligt och får med stor säkerhet flera allvarliga konsekvenser för samhället.

 
SVERIGE UNDER FÖRÄNDRING.

Förmodligen spelar den lägre empatin en allt viktigare roll bakom flera oroväckande tendenser som vi ser i Sverige och som redan är på väg att i grunden förändra det svenska samhället. Varningstecknen har funnits sedan länge: t.ex. ett flertal utanförskapsområden, den tydliga ökningen av sexuella trakasserier på musikfestivaler och badhus, gruppvåldtäkter, de ökande skjutningarna.

Den kulturella oförenlighetens, den bristande empatins verklighet börjar nu synas i det nya Sverige. Några exempel på det som knappast fanns förut men som nu inträffar allt oftare:

1. Gängöverfall mot en rullator-behövande pensionär i Uppsala

2. Nyligen blev en 80-årig man i Kristianstad utsatt för stenkastning av flera "barn". Han träffades i huvudet, hamnade på marken, bröt lårbenet  och skadades allvarligt. Händetsen rubriceras  egentligen som misshandel men eftersom barnen är så unga kommer polisen inte att utreda ärendet vidare! 

3. Österlen: en kvinna på kryckor blev brutalt misshandlad och nedsparkad av tre invandrarkillar. 

4. Ett annat fall är terrorattacken Åbo 2017 - en brutal knivhuggning mot en mamma som gick i sällskap med sitt barn. Knivhuggen riktades mot mammans hals!

5. Terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm.

6. Den växande otryggheten gör att allt flera kvinnor inte vågar gå ut ensamma på kvällarna. Polisen i Östersund utfärdar en uppgivenhetens varning!
Den högste polischefen i Sverige har insett att problemen växer utom kontroll: Hjälp Oss!  - Hjälp Oss! - blev hans rop på hjälp!

Så bryts det sociala kontraktet! 

Någon specificerad plan för att på ett kompetent sätt inbegripa varje lands sociala kontrakt i debatten lyser, märkligt nog, med sin frånvaro. Däremot synes all kraft ägnas åt att stabilisera den öppna-hjärtans politik som de olika regeringarna tidigare enades om och nu uppenbarligen känner sig låsta av - och därmed bortse  från bl.a. det svenska folkets berättigade uppfattningar (se bl.a. data från Chatham House, Demoskopundersökningen 2017).  

Att låta Merkels botgöring för nazismens monstruösa krigsbrott, med Sveriges benägna stöd till den nazistiska mördarmaskinen i form av malmlevereanser, glimmer och en ekonomisk kredit till Hitler, okritiskt ge öppna-hjärtan politiken fullt utlopp, utgör en overkligt aningslös bild av mångkulturens problem.

Vad man uppenbarligen inte har insett är att en fortsättning av den förda politiken med stor sannolikhet kommer att skapa en avgrundsdjup grogrund för framväxten av vår tids nya våg av invandringsfientlighet - nazism, fascism, rasism, nationalism (NFRN), skapad av politikers och PK-medias inkompetens och framför allt deras negligerande av de psykologiska grunderna för det sociala kontraktet.

Denna våg av besvikelser kommer obönhörligen att störta det svenska samhället in i ökande motsättningar: upplopp, skottlossningar, våldtäkter och mord - eller ett ännu värre tillstånd - såvida inte den verklighetsfrämmande politiken i grunden ändras och att bl.a. svenska politiker börjar förstå att samhällets demokratiska fundament, det svenska sociala kontraktet är på väg att historiskt brytas.

POLITIK ELLER VETENSKAP?

I den bästa av världar råder en harmonisk förening mellan vetenskap och politik. Kloka politiker genomför denna förenings implementering i samhället. 

Men i dagens samhälle "håller något på att gå sönder". Ty i dagens samhälle  blundar politikerna för vetenskapens kritiska resultat för samhällsutvecklingen.

VARNINGSTECKNEN.

I. Den Svenska skolans haveri har till stor del sin grund i att skolpolitikerna inte förstått konsekvenserna av individskillnaderna och individualiseringens olika varianter i förening med arv-miljöfrågan.
Läs in på Google: STURE ERIKSSONS HEMSIDA  INNEHÅLL. (här finns ett flertal relaterade artiklar).

II. Till denna problematik kan läggas de fakta som visar betydande skillnader mellan olika länders medel-IQ. Om vi fortsätter att ta hit mängder av individer från låg-IQ länder kommer Sverige obönhörligt att få betydande problem med skolans sociala fostran, låga studiersultat och kraftigt ökande arbetslöshet hos invandrare! 

 http://www.stureerikssonshemsida.n.nu/en-global-strategi-for-systemoptimering

III. De moderna forskningen rörande bans och ungas empati - den sociala och emotionella utvecklingen har påvisat högst alarmerande skillnader mellan danska barn och invandrarbarn.
Den inavel som sedan 1.400 år pågått i den muslimska världen har skapat vetenskapligt belagda negativa konsekvenser. Framför allt den stora invandringen av islamtroende strider mot folkets vilja (se resultaten från Chatham House) och skapar ett lågempatisamhälle inom vårt eget mer empatiska samhälle. Utanförskapsområdenas problem har uppenbarligen inte behandlats på ett kompetent sätt.

IV. KULTUR OCH RELIGIONSSKILLNADER. Oförenligheten mellan kristendomen och islam har ingående analyserats av Brigitte Gabriel. Slutsatsen av hennes analyser och en uppsjö av relevanta data är entydig. Oförenligheten är glasklar!

Så går ett samhälle sönder! 

 (För fler artiklar: läs in på Google: STURE ERIKSSONS HEMSIDA INNEHÅLL)

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)