Sveriges Invandringspolitik/en Kritisk Granskning

 

http://www.stureerikssonshemsida.n.nu/sveriges-invandringspolitik/en-kritisk-granskning

 

 

          SVERIGES INVANDRINGSPOLITIK.

                 
                 EN KRITISK GRANSKNING

                

                                STURE ERIKSSON

                                    1 oktober 2015

 

FAS 1. DEN TID DÅ SVERIGE LEVDE UNDER EN SANSAD, REGLERAD OCH ANSVARSFULL INVANDRINGSPOLITIK BASERAD PÅ PRINCIPERNA FRÅN 1968 OM REGLERAD INVANDRING:

”Sverige skall ta emot utomnordiska invandrare endast i den omfattning som förhållandena på arbets- och bostadsmarknaden tillåter”.

Redan Gunnar Myrdal insåg invandringens problem för många år sedan när han skrev om välfärdsstaten som ett nationellt projekt. Och med det menade han att de förmåner en nation lyckas skaffa genom att ha en framgångsrik utveckling i hundra år det kan man inte erbjuda resten av världen utan att välfärdssystemet riskerar att haverera.

En av Sveriges mest meriterade ekonomer, Assar Lindbeck, professor vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet, menar att Sveriges nuvarande invandringspolitik är förödande för en välfärdsstat som Sverige. Han säger bland annat följande:

"Bland personer som varit arbetslösa i mer än sex månader är invandrarnas överrepresentation ännu större – 43 procent av långtidsarbetslösa i Sverige är utlandsfödda. 60 procent av utgifterna för socialhjälp går till utlandsfödda"

 ”Vad tyder de här siffrorna på? Ja, de tyder enligt vad jag förstår på att svensk arbetsmarknad inte är särskilt väl anpassad till den typ av invandring som vi har idag med lågutbildade från utomeuropeiska länder"

"Ett rikt land som Sverige med nio miljoner invånare i en värld med många miljarder fattiga kan omöjligen ha fri invandring. De måste ha restriktiv invandring. Och den måste vara ganska restriktiv om man ska skydda löner och välfärdssystem i rika länder. Det är fullständigt ofrånkomligt.”

Dessa uppfattningar är vad den svenska befolkningen sedan länge anammat och ansett vara en sansad och ansvarsfull invandringspolitik.
Självfallet skall vi svenskar hjälpa människor som flyr krig och förföljelse.Detta är en självklarhet – bl.a. dokumenterad i svenskarnas vilja att under och efter andra världskriget ta emot alla de flyktingar som flydde från nazismens motbjudande mentalitet och vedervärdiga politik.

Men hur har våra politiker förvaltat denna svenskarnas beredvillighet att generöst hjälpa världens nödlidande människor? Är det möjligen så att dagens invandrarpolitik kännetecknas av inkompetenta, ansvarslösa och förhastade åtgärder som obönhörligt fjärmar de politiska ledarna från folket?

 

FAS 2. UTFORMNINGEN AV SVENSKA MASSMEDIAS DUBBLA ROLL.

Frågan gäller massmedias (radio, TV, press) roll i den svenska invandringspolitiken.

Politikernas grundprincip och nedtystade uppdrag till media:

  1. Redovisa hela sanningen då det gäller alla nyheter som inte inbegriper invandringsfrågor. Därigenom grundläggs medias sanningssträvan, trovärdighet och prestige hos det svenska folket. Folket skall sålunda bringas tro att media endast talar om sanningen – hela sanningen!

  2. Då det gäller invandringspolitiken blir emellertid läget ett helt annat. Här gäller de svenska politikernas i tysthet heligförklarade stående order:
    IAKTTAG STÖRSTA MÖJLIGA TYSTNAD!
     

Denna politikernas mörkläggning utgör naturligtvis ett oacceptabelt övergrepp mot vår demokratis öppenhet och den har redan skapat en högst berättigad misstro mot media och våra folkvalda politiker. Vi kan självfallet inte acceptera dylika företrädare för vårt land och vårt folk! Det sociala kontraktet mellan de styrande och folket riskerar att brytas!

 

SVERIGES POLITISKA ENFALD FÅR ETT ANSIKTE.

FAS 3. DET POLITISKA TRIXANDET.

Med medias märkligt ansvarslösa och benägna bistånd lyckades politikerna, utan att folket behövde bekymra sig om någon insyn i beslutsprocessen, smyga igenom de lagar som nu gäller för invandringspolitiken; 1967: LO:s sjupunktsprogram, 1968 års invandrarutredning (IU).

  År 1975 lade regeringen fram proposition (1975:26) om den gränslösa invandringens tre huvudmål: jämlikhet, valfrihet och samverkan. Vare sig befolkningen vill eller inte skall propositionens och framför allt dess problematiska konsekvenser för våra medborgare styra Sverige för framtiden.

I propositionen fastslås ett av målen för invandringspolitiken: 

”Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten”.

Att vara svensk medborgare förlorar i och med detta sin betydelse. I lagtexten byts konsekvent orden ” varje medborgare” ut mot ”var och en”. Tanken är att var och en som råkar uppehålla sig i Sverige, även illegalt, skall ha samma status, samma förmåner och samma ekonomiska bidrag som de svenska medborgarna.             

Infödda svenskar som byggt upp landet får därmed samma status som illegala invandrare.

Detta är de socialdemokratiska politikernas egenhändigt skapade moraliska godhetslöfte till omvärlden. 

POSITIV SÄRBEHANDLING.

För att snabba på övergången till det nya mångkulturella  samhället måste svenskarnas betydelse kraftigt reduceras. Detta skall ske genom principen om positiv särbehandling.

Som Mona Sahlin uttryckte saken:


  ”Om Nisse och Muhammed söker samma jobb ska Muhammed ha jobbet”. 

Därmed fråntages de svenska arbetarna en grundläggande rättighet!

Utanförskapet och arbetslösheten, som tidigare till stor del varit invandrarnas lott, bör nu överföras till svenskarna!

Svenskarnas löjliga välfärd präglad av exempelvis midsommarfirandet är uppenbarligen inget att försvara!
Svenska media iakttar, som vanligt, största möjliga tystnad!

VALFRIHETSMÅLET;

De flesta av oss kanske förväntar sig att invandrarna, som många andra flyktingar skall försöka anpassa sig till det nya landet – ”man tar seden dit man kommer” 

Men detta är numera en chimär.

Mona Sahlin m.fl: ”det är inte invandrarna som skall integreras utan det är svenskarna som skall anpassa sig till invandrarna”.

Helt plötsligt hade Sverige blivit ett oskrivet blad som nu skulle fyllas av alla upptänkliga kulturella inslag. Det var delvis en välmenande tanke att bejaka det som kommer utifrån, men i och med att de ledande socialdemokraterna inte förmådde att uppnå en sansad, objektiv analys av migrationspolitiken kom en naiv, orealistisk politik att prackas på det svenska folket utan att det tillfrågades! Vissa ledande politiker såg det som sin stora plikt att med hjälp av slöjan visa svenskarna vad som väntade!

Vill vi ha hit flera islamister måste vi naturligtvis kraftfullt satsa på höga ekonomiska bidrag till dessa invandrare.

 Bl.a. försöker politikerna att ändra Sverige till att bli ett föredöme      – invandringen skulle vara fri – många miljoner av invandrare får gärna komma till Sverige även om de inte uppfyller FNs etablerade definition av flyktingskäl - endast 5% har dessa flyktingskäl medan 95% inte har flyktingskäl utan kommer till Sverige därför att landet i flertalet fall erbjuder invandrarna mycket generösa ekonomiska bidrag utan att de behöver arbeta: fria bostäder, fri sjukvård, fri tandvård, fritt körkort för bil, fri bil, fria busskort, fria kläder, datorer. I sitt nya utspel menar Ullenhag m.fl. att invandrare dessutom skall slippa betala skatt!

Intervjuer med invandrare år 2015 i Danmark visade att skälen till att så många ekonomiska migranter – inte flyktingar - söker sig till Sverige är att Sverige ger betydligt högre ekonomiska bidrag än Danmark !

INVANDRARNA - SVERIGES NYA ÄGARE.

Alliansregeringen ville naturligtvis inte vara sämre än de socialdemokratiska politikerna - med hjälp av nertystade lagar och förbud – skulle de visa att svenskarna inte har någon rätt till sitt land – denna rätt skall i framtiden tillhöra invandrarna:

 Så här sade Fredrik Reinfeldt i en TV-intervju:

”Vad är Sverige för land?

Ägs det här landet av dom som bott här i fyra generationer eller är det här ett öppet land som består av dom människor som kommer hit, mitt i livet, kanske födda i ett annat land, och det är vad dom gör av Sverige som är Sverige.

 För mig är det givet att det är det är det senare.”

 Reinfeldt och Sahlin har således landat i en gemensam nedvärdering, ett gemensamt förakt riktat mot Sverige och svenskarna. Dessa politikers ”moraliska agenda” är knappast annat än en förljugenhetens och naivitetens agenda!  

 Att våra politiker så markant blundar för alla de hot som mångkulturalismen innebär är den nya tidens groteska blundande för våld och förtryck, exemplifierat av den välkomnande omvårdnaden av de sårade IS-krigare som skulle få läkarhjälp Sverige för att sedan kunna fortsätta sin skräckregim i Syrien och Irak!

 Detta blundande är naturligtvis inget annat än en grav inkompetensförklaring av den egna politiska förmågan och den egna politiken.

 De arbetare som byggt upp vårt land tvingas nu, mot sin vilja, åse hur landet gradvis raseras, problemen förtigs i media och hur svenskarnas betydelse alltmer reduceras till att tvingas anpassa sig till alla dem som nu och i framtiden söker sig till Sverige – till Sveriges nya ägare – invandrarna!

För att kunna bekosta denna omfattande invandring behöver politikerna visa att Sverige är bland de rikaste länderna i världen och mycket väl har råd med de stora kostnaderna.
För detta krävs en ny strategi – baserad på lämpliga data!

REINFELDT-REGERINGEN VILSELEDDE DEN SVENSKA BEFOLKNINGEN.

Det har under många år betraktats som en etablerad sanning att Sverige har hög tillväxt och rentav utgör Europas starkaste ekonomi – ”det växer så det knakar.”

 Föreställningen förs ofta fram som bevis för att invandring gynnar ekonomin. Folkpartiets ekonomisk-politiska talesman, Erik Ullenhag, menar att “det är ingen slump att de länder i Europa som tagit emot flest flyktingar – Sverige och Tyskland – samtidigt har de starkaste ekonomierna”.

BNP PER CAPITA.

Det svenska tillväxtundret visade sig emellertid vara en bluff. 
Nya data visar att BNP per capita, justerad för inflation, ger ett OECD genomsnitt  på 0,5% per år (plats 17) medan Sverige med plats 21 endast växte med 0.3% per år mellan 2006-2014. 

Detta innebär att Reinfeldts regeringsperiod i själva verket utgjorde Sveriges sämsta åttaårsperiod under efterkrigstiden!

En osaklig statistisk taktik från regeringens sida har effektivt vilselett Sveriges befolkning för att cyniskt kunna användas som skäl för att ”Öppna era hjärtan”- vi är ju Europas rikaste land!
Sju år med negativ BNP-tillväxt saknar motstycke i svensk efterkrigstid. Det finns på samma sätt ingen åttaårsperiod med lägre BNP-tillväxt än åren 2006-2014!

(se Tino SANANDAJI:  Flykting- och anhöriginvandringens ekonomi).

 

PRODUKTIVITETSTILLVÄXTEN.

Den bild av verkligheten som Moderaterna använder för att försvara sin migrationspolitik är knappast mer än populära fantasier. Dessa politiker hävdar exempelvis att vi har “högsta produktivitetsökningen” bland jämförbara länder trots att den svenska produktivitetsökningen låg på 0.2% - d.v.s. under OECD-snittet!

LÄMPLIGT URVAL!
En välkänd  metod inom bluffstatistiken, syftande till att nå önskade, politiska resultat, består i att välja bort ”olämpliga” data. I Alliansens statistik har man uteslutit ett flertal länder som inte uppvisar ”lämplig” statistik.

Trots att OECD har 34 medlemsländer jämför Anders Borgs sista budget Sverige med endast 13 svaga länder. Finansministern exkluderade t.ex. de starka länderna USA, Kanada, Island och Schweiz men inkluderade Grekland, Spanien och Portugal, som råkade befinna sig i djup makroekonomisk kris!

På detta vis ”bekräftar” Borgs data Sveriges verklighetsfrämmande statistik som så framgångsrikt skulle mörka sanningen och därigenom bygga upp den svenska invandringspolitiken!

 

4. MAKTSKIFTET 2018.

Den snabba ökningen av Sverigedemokraternas väljarstöd (i februari 2015 uppgick det till 14.8 %, i september 2015 till 26,2%) kommer att kräva ”eftergifter” hos övriga politiker. De kommer ”att närma sig SD”, men i det politiska spelet är allt detta knappast något annat än ett tragikomiskt jippo med enda syftet att misstänkliggöra SD – ett parti som nu byggs upp av en stor grupp socialdemokrater och en stor grupp moderater! Har alla dessa svenskar, helt plötsligt, blivit rasister, fascister och nazister?

De ”godas” avståndstagande från SD – manifesterat i diskussionen rörande invandringen, blir därför en temporär chimär, med bästföredatum satt till valet 2018.

Denna folkets attitydförändring, till förmån för SD, har sin grund i att politikerna inte förankrat de politiska åtgärderna hos folket – narcissismen och en orealistisk syn på massinvandringen har blivit det primära och folkets oro något sekundärt – det svenska folket skall uppfostras! 


VAD NÄMNDA REGERINGAR HELT TYCKS HA MISSAT ÄR GRUNDEN FÖR DET SOCIALA KONTRAKTET:

En svensk politikers första lojalitet är Sverige och den svenska befolkningen.

Den andra lojaliteten är omvärlden och dess befolkning. 

Den politiker som inte på ett balanserat sätt kan förena dessa två lojaliteter riskerar att drunkna i narcissismens träsk och riskerar okloka eller befängda åtgärder, på ett godtyckligt sätt grundade i en inskränkt och ensidig lojalitet - något som vi ofta ser i många av dagens politiska utspel.  

Det gäller, som någon uttryckt saken, att hålla hjärtat varmt och huvudet kallt. Detta etikens dubbla krav är uppenbarligen något okänt och alltför svårbegripligt för många svenska politiker. Därför kännetecknas vår nutida politik av ett amatörernas raserande av det genuina svenska samhällsbygget.

Se min hemsida:

 www.stureerikssonshemsida.n.nu/kritiska-tankar 

 

NÄR SKULD BLIR TILL ALLMÄN GODHETS-NARCISSISM.

Tysklands Angela Merkel kan, förståeligt nog, inte undgå Tysklands roll i andra världskrigets moraliska skuld – därför fylls hennes tänkande, i stället för av en bred saklig analys rörande invandringsproblemet, av ett tänkande som alltmer präglas av den moraliska gottgörelsens narcissism via en alltmer svällande, orealistisk godhetsnarcissism.
Medan Europas statsministrar under återuppbyggnaden efter kriget ständigt påmindes om den omfattande förödelsen av Europas länder, skämdes Sverige under Erlanders ledning i tystnad över den omfattande hjälp till Tyskland som Sverige levererade under kriget - malmen till Tysklands bomber som brutalt krossade Polen och sedan andra länder, stridsvagnar och granater som skulle döda norrmän, danskar, engelsmän, amerikaner, européer, och många andra människor, glimmer och kullager som var nödvändigheter för att kunna bygga upp, underhålla och utveckla Tysklands mördarmaskin.

Skuggan från Hitler, den internaliserade moraliska skulden och godhetsnarcissismen blev således både i Tyskland och i Sverige oemotståndliga drivkrafter för den nya tidens blinda politiska gottgörelse, självbestraffningens inkluderande agenda för såväl vänsterpolitiker som senare allianspolitiker – den moderna tidens Sverigehatare.

Så har Sveriges politiska enfald fått ett ansikte!

  

DET ETISKA HYCKLERIET OCH SKRÄCKEN FÖR RASISTSTÄMPELN.

En central kraft i denna hjärtats ideologi, innebär att det inte finns, inte får finnas några gränser för invandringen - vem som helst, vare sig han eller hon är flykting eller saknar flyktingskäl men är ekonomisk migrant skall tas emot.

 Alla de som hyser den minsta invändning, alla de som vill ha en saklig diskussion av invandringsfrågan stämplas som rasister.

Denna skräck är uppenbarligen så dominerande att den under lång tid har tystat våra politiker, förlamat en rationell debatt och skambelagt ett rationellt politiskt handlande.

Det tystade t.ex. den invändning som innebar att vi inte kan ta emot alla ekonomiska immigranter får Afrika. Se Myrdals och Lindbecks tunga argument i början av artikeln.

 Även om vi endast tar emot 10% av Afrikas befolkning - som uppgår till omkring ettusen miljoner individer – skulle detta innebära att vi inom kort har100 miljoner migranter i vårt land.

Att detta skulle innebära att vi svenskar skulle bli en minoritet i vårt eget land och att islam skulle bli den dominerande religionen och att sharialagarna kommer att styra vårt land tycks vara något okänt för många svenskar.


VARFÖR VILL SÅ MÅNGA KOMMA TILL SVERIGE?

Det finns väsentligen tre anledningar. 

Den första anledningen att komma till Sverige är de krig och oroligheter som pågår runt om i världen, t.ex. i Syrien. Ifrågavarande flyktingar, i ordets sanna bemärkelse, bör naturligtvis tas emot som flyktingar och skall, vare sig de har temporärt eller permanent uppehållstillstånd, få all den hjälp de behöver.

Den andra anledningen är att Sverige kraftigt annonserat ut att de ekonomiska migranterna vinner mest på att resa till Sverige eftersom den ekonomiska vinsten konkurrerar ut alla de länder som ligger emellan Sverige och vederbörande Afrikanska land.

I Sverige är de ekonomiska bidragen så stora att de med hög sannolikhet utgör den primära orsaken bakom den stora immigranttillströmningen till bl.a. Sverige.

Den tredje anledningen – som stundom framförts i debatten är islam, som sägs vara en fredens religion.

 

NÄR SOCIALDEMOKRATIN BLEV RASISTISK.

I början av oktober 2015 framträdde företrädare för socialdemokraterna i TV-rutan och meddelade att vi inte skall ta hit flyktingarna till Sverige -  flyktingar skall hjälpas på plats!

Eftersom Sverigedemokrater under lång tid haft som huvudfåra i sin ideologi att flyktingar skall hjälpas på plats i stället för att tas hit till Sverige, men då fått höra att detta synsätt är hjärtlöst, nationalistiskt, rasistiskt, fascistiskt, ja t.o.m. nazistiskt som en välkänd skådespelare formulerade saken, torde väl konsekvensen obönhörligen bli att socialdemokraterna nu har gått över till att bli ett hjärtlöst, nationalistiskt, rasistiskt, fascistiskt, ja - t.o.m. nazistiskt parti!

 

VARFÖR BLUNDAR POLITIKERNA?

Som forskare anser jag mig ha skyldighet att inte enbart betrakta EDEN-lustgårdens positiva mångfaldseffekter utan även betrakta mångkulturalismens negativa effekter.

Eftersom dessa negativa drag effektivt tycks ha fallit in i en behaglig politisk slummer tar jag mig före att i korthet påminna om mångfaldens negativa effekter och därmed sammanhängande, anmärkningsvärt försummade problem i den svenska invandringspolitiken. 

MÅNGKULTURALISMENS NEGATIVA EFFEKTER.

I regel följs en revolution eller konflikter mellan olika etniska grupper av dolt eller manifest våld; men enligt vänsterns Marx-baserade världsbild är detta en bekräftelse av tesen: framsteg kräver offer!

I folkmordet i Rwanda mördades 937 000 tutsier och moderata hutuer.

Den mångåriga konflikten mellan palestinier och israeler har krävt många dödsoffer och torde fortsätta under mycket lång tid framöver.

Konflikten i Syrien mellan sunni och shia, och andra grupperingar har krävt många dödsoffer och tvingat en hel nation på flykt.

Dessa exempel- och en lång rad andra - visar att mångkulturalismen ofta är förödande för en nation. 

Effekterna av invandring bör därför på ett kompetent sätt analyseras inom ramen för övergripande värdegrundsfrågor, sociala effekter, ekonomiska effekter, kulturella och genetiska skillnader och inte som nu inom ramen för välmenande men torftigt kunniga politikers narcissistiska världsbilder.

 

FÖRSUMMADE PROBLEM I SVERIGES NUVARANDE INVANDRINGSPOLITIK. 

SKOLAN.

En kritisk fråga: Skall Sverige fortsätta att blunda för forskningens resultat och fortsätta intaget av individer från låg IQ-länder när vi vet att Sveriges fallande resultat i PISA kommer att fortsätta och accentueras i och med att allt fler lågutbildade och högstudieinkapabla fortsätter att komma in i vårt land.

Dessutom ser vi tydliga tecken på att skolans demokratiuppdrag därigenom riskerar att haverera. Se Värner Ryde’n skolans och andra skolors problem i Skåne.

I en larmrapport från Skolinspektionen redovisas att färre än en tredjedel av den mångkulturella Sjumilaskolans elever i Bispgården lyckas bli godkända i alla ämnen. Våld, hot och kränkningar är vardag och inte ens lärarna och de vuxna på skolan kan eller vågar sätta stopp för våldet. Efter att skottlossning under kvällstid brutit ut på skolgården förra terminen är det flera elever som vittnar om att de inte längre vågar gå till skolan

www.stureerikssonshemsida.n.nu/

www.stureerikssonshemsida.n.nu/en-global-strategi-for-systemoptimering 

FRÅGA 1 TILL VÅRA POLITIKER: Vilka åtgärder tänker ni vidtaga
a) dels för att reducera inflödet av individer från låg-IQ länder,
b) dels för att stoppa våldsutvecklingen i mångkulturskolor.

  

II.INGIFTE-EN INTERNATIONELL TICKANDE BOMB.

Fakta redovisade av BBC klargjorde att kusinäktenskap bland muslimer har lett till en epidemi av kostnader för den brittiska sjukvården. En majoritet av de pakistanska muslimerna gifter sig med kusiner och har minst 13 gånger högre risk att drabbas av recessiva genetiska sjukdomar (Times of India 17/11 2005). Krav har nu i England rests på att förbjuda kusinäktenskap!
I Sverige är kusinäktenskap sedan länge förbjudna! Men den kritiska frågan är om de styrande, på sedvanligt mångkulturellt sätt avser att anpassa Sverige till de ökande mängderna av migranternas ingiften, luckra upp lagarna och därmed tillåta en systematisk ökning av genetiska sjukdomar inklusive kognitiva handikapp, bl.a. systematiskt sänkt IQ hos framtidens medborgare.

Géza Jeszenszky, Ungerns ambassadör i Norge, är orolig för zigenarnas mentala hälsa på grund av omfattande inavel.
”Orsaken till att många romer är psykiskt sjuka är att det i romernas  kultur är tillåtet för bröder att gifta sig med sina systrar eller kusiner att gifta sig med varandra, eller att ha samlag”
”Medan förekomsten av psykiska utvecklingsstörningar bland romska 6-14-åringar i distriktet var 21,5 procent, så var den  0,9 procent bland icke-romer”.
Serbiska romers medel-IQ ligger på 70, i nivå med somaliers medel-IQ. I Sverige var det evigheter sedan vi slutade tillåta kusingifte och det fanns naturligtvis en genetisk anledning därtill.

 Naturligtvis är dessa genetiska mekanismer generella till sin natur och kan drabba såväl låg som hög.
Som exempel kan nämnas de välkända missbildningarna (Den Habsbugska hakan, Den Habsburgska Läppen, den Habsburgska Tungan och inte minst den sterilitet som satte slut för den Habsburgska konungaätten.

FRÅGA 2 TILL VÅRA POLITIKER: Vilka åtgärder tänker ni vidtaga för ett hindra det genetiskt skadliga ingiftet?

 

III. ÖVERREPRESENTATION I ARBETSLÖSHET.

Skall Sverige aningslöst fortsätta att ta in de ekonomiska migranter som, även efter lång tid i landet, uppvisar skrämmande hög arbetslöshet. I en undersökning i Skåne befanns att somalierna hade en arbetslöshet på 78%. Undersökningen mörkades!

En studie i England visade en somalisk arbetslöshet på 80 % (The Economist). 

FRÅGA 3 TILL VÅRA POLITIKER: Kommer den svenska regeringen att behandla denna problematik och visa folket hur en kraftigt skenande del av de svenska skattemedlen måste användas för att bekosta dessa invandrares stora arbetslöshet, uppehälle och övriga kostnader?

 

 IV. INVANDRARES ÖVERREPRESENTATION I VÅLDTÄKTER.

År 1975 anmäldes 762 våldtäkter. Av dem var 341 våldtäktsförsök och 421 fullbordade våldtäkter. 39 år senare anmäldes 403 våldtäktsförsök. En ökning med 18 procent sedan 1975.

Fullbordade våldtäkter har en annan, mycket alarmerande trend.

Ökningen sedan 1975 är hela 1395%.

 

b) Överrepresentationen av invandrares brottslighet, som länge förnekats i media, är numera klart belagd. I en rapport från BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ( BRÅ 1996:2, sid. 107 visas invandrares överrepresentation i förhållande till svenskar, som då var:

Nordafrikaner 23 gånger
Irakier 20 gånger
Iranier 10 gånger
Jordanier, palestinier, syrier 9,5 gånger
Turkar 9 gånger

Skall vi fortsätta att i aningslöshet ta in mängder med ”barn” eller unga män som sexuellt trakasserar kvinnor - något som klart framgick vid nyårsfirandet 2015 både i Tyskland och Sverige.
Tyskland har börjat inse denna problematik och utvisar nu de invandrare som trakasserar kvinnor. Dessutom förbjuder Tyskland dessa ”barn” eller manliga ungdomar att komma in på badinrättningar! 

Men i Sverige är läget ett annat. Inför amerikanska media ljög Löfve’n reportern rakt i ansiktet och förnekade angreppens nya karaktär - det är bara fråga om långvarig, svensk kultur, ett traditionellt svenskt och oförargligt oförstånd hos svenska barn!

Men Tysklands inrikesminister fastslår, med data bl.a. från polisens videoinspelningar, att dessa massövergrepp är en helt ny företeelse – utförda av invandrare - och att dessa invandrare främst kommer från Afrika, Iran och Irak. 

I arabvärlden har dessa trakasserier ett välkänt namn: Taharrush gamea.

Denna kulturskillnad ger sin generösa välsignelse till arabiska män att behandla de svenska kvinnorna på följande sätt:

Många män samlas i en stor flock runt en utvald kvinna, hindrar andra att komma fram och hjälpa henne, tar henne på brösten, sliter av hennes kläder; ibland eskalerar trakasserierna till rena våldtäkter.

Ytterligare en av mångkulturalismens ”välsignelser”!

 

 

Karl-Olov Arnstberg framför följande tänkvärda synpunkter:

”Statsminister Löfven säger att regeringen värnar om de svagaste i samhället. Mors! Finns det något mer utsatt än ett våldtäktsoffer? Ett samhälle som inte klarar att skydda kvinnorna är absolut inget folkhem och heller inget välfärdssamhälle. Lägger man till att det handlar om ett samhälle som helst vill mörka eller åtminstone tiga om de höga och stigande våldtäktstalen, då har vi ett samhälle som ljuger grovt om sig självt, när det gör anspråk på att vara en humanitär stormakt. Om man sedan toppar med en kvinnorörelse som föredrar att ägna sig åt antirasistiskt tungomålstalande, ja … kan det gå mera fel?”

Det krävs knappast någon djupare psykologisk insikt för att inse att dessa mängder av unga, virila, sexhungriga män, som kommer hit – varför kommer knappast några kvinnor? - kraftigt ökar våldtäktsfrekvensen och därmed lägger grunden till att Sverige blivit Europas Våldtäktscentrum.

Det är mycket förvånande och ansvarslöst att Stefan Löfven använder lögnen för att dölja verkligheten - förmodligen för att ”inte spela” SD i händerna! Men samtidigt skuldbelägger Löfven därigenom alla oskyldiga svenska män trots att sanningen är den att det främst är invandrare – både i Tyskland och Sverige som begår nämnda brott.

Jag trodde att en dylik hästskojarmentalitet inte ogenerat skulle kunna flyttas upp till statsmannanivå. Tänk så fel man kan ha!

Slutsats: som engagerad medborgare menar jag att det vore klädsamt om våra politiker och framför allt regeringen börjar inse fakta och ser till att den framtida invandringen reduceras till hanterbara proportioner och framför allt att de inkommande migranterna är något så när jämt fördelade beträffande proportionen män och kvinnor. De ensamkommande unga män eller ”barn” som begår sexuella trakasserier skall omedelbart utvisas ur vårt land.

Tyvärr föredrar regeringen att mörka den tragiska utvecklingen i stället för att värna Sveriges kvinnor.

Detta mörkläggande är skamligt! 

FRÅGA 4 TILL VÅRA POLITIKER: Vilka åtgärder tänker ni vidtaga för att

  1. bryta den alarmerande ökningen av våldtäkter i Sverige samt

  2. minska överrepresentationen av invandrares del i våldtäktsökningen?

  

SLUTORD.
Så länge våra politiker föredrar att vistas i narcissismens orealistiska och förljugna värld, så länge kommer stödet för Sverigedemokraterna att öka – kanske till den grad att de vid valet 2018 blir Sveriges största parti.


Verklighetens folk har börjat lyfta mörkläggningens slöja!

               

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)