Den Politiska Korrekthetens Antidemokrati

 

       DEN POLITISKA KORREKTHETENS ANTIDEMOKRATI.               

                        Sture Eriksson

                         2016 november

Sverige är som bekant en demokrati, med innebörden av folkvälde, och i grundlagen står följaktligen att all offentlig makt skall utgå från folket och att riksdagen i en representativ demokrati är folkets främsta företrädare.

Riksdagsledamöterna representerar människorna i Sverige och ledamöterna ska se till att folkets vilja genomsyrar de beslut som riksdagen fattar.

Men hur vet man vad som kännetecknar folkets vilja? Detta klassiska problem har diskuterats i århundraden och svaret ges ofta i termer av det sociala kontraktet som utgör den idéhistoriska grunden för sammanlevnaden i ett samhälle.

Den historiska bakgrunden av det sociala kontraktet har sammanfattats på min hemsida och innebär i korthet att medborgarna överlåter vissa ting (bl.a. skatter), till staten, medan staten å sin sida ser till att medborgarnas förväntningar uppfylls.

En av de tidigare företrädarna för begreppet det sociala kontraktet var J. J. Rousseau:

Rousseau, Jean-Jacques, The Social Contract (1762), översättning 1968, Penguin Books, ISBN 0-141-01888-7

http://www.stureerikssonshemsida.n.nu/det-svenska-sociala-kontraktet

 

DET SOCIALA KONTRAKTET.

Den huvudsakliga innebörden av det sociala kontraktet består, i sin bästa form, av den välavvägda balansen mellan de styrandes och de styrdas viljor. Denna balans kan emellertid lätt rubbas via två psykologisk-politiska mekanismer, det demokratiska underskottet och det politiskt korrekta överskottet.

Det demokratiska underskottet kännetecknas av en felbalans innebärande att de styrandes makt, via diverse åtgärder, kommit att bli den dominerande makten i samhället och att medborgarnas makt, inflytande och förväntningar alltmer reduceras och i ett kritiskt läge kommer att resultera i protester eller upplopp.
BREXIT är ett gott exempel den situation som uppstår när ett folks uppfattningar åsidosätts och därigenom framtvingar en stark protest mot de styrandes vilja och uppfattningar.
Även valet i USA kännetecknas av samma psykologiska mekanismer vilka resulterade i att Donald Trump valdes till president, enligt vissa ett oväntat utfall, men i själva verket en direkt följd av det sociala kontraktets obalans.
Även i Sverige har utvecklats en liknande obalans, förvisso dold under etablissemangets och medias mörkande av viktiga, för framtiden helt överskuggande problem som i stigande grad oroar befolkningen. Därmed har uppstått ett demokratiskt underskott kännetecknat av politisk elitism och moraliskt förmynderi. Vissa politiker ser sig då fria att tänja på det sociala kontraktets gränser och att negligera medborgarna växande känslor av otrygghet och oro inför viktiga frågor, t.ex. invandringsfrågan.

Det politiskt korrekta överskottet. I denna situation kommer det politiskt korrekta tänkandet att genomsyra etablissemangets uppfattningar. De styrande definierar vad som är politiskt korrekt utan att låta höra medborgarnas uppfattningar, och media (TV, press) anpassar sig snabbt till att på olika sätt verka för det politiskt korrekta handlandet.
Den som inte faller in i den politiskt korrekta korridoren stämplas som rasist, fascist eller nazist, d.v.s. med de standardstämplar som med viss framgång använts för att tysta kritiska medborgare – för att inte nämna den svenska politikens skamfläck – Decemberöverenskommelsen.
Men dessutom, och i djup oförenlighet med det sociala kontraktet, introducerar politikerna ifråga den politiska och narcissistiska tanken om det politiskt korrekta, (moraliska) överskottet 

Men detta politiskt korrekta (moraliska) överskott rymmer inslag som kan bli fatala för landet i fråga.
Vi ser i dagens samhälle vad som kan gå snett om detta moraliska överskott överstiger rimlighetens gränser och i grunden delvis strider mot det sociala kontraktet. Exempel därpå återfinns hos de politiska partier som menar att vi skall öppna våra hjärtan, våra plånböcker och ta emot alla flyktingar och ekonomiska migranter som vill komma hit trots att verkligheten hösten 2015 tvingade regeringen att reagera när den insåg att 200.000 invandrare utgjorde gränsen för vad Sverige klarade av under den aktuella tidsperioden.

Att då gå ut med det politiska överskottsbudskapet att vi kan ta emot 30 miljoner invandrare eller tillåta fri invandring utgör klara exempel på det politiskt korrekta överskottet, som kan vara moraliskt populärt och gångbart i vissa partier och med den tysta implikationen att tysta all opposition, men som för betraktare i kontakt med verkligheten inser att budskapet är orimligt och socialt ansvarslöst.

Det politiskt korrekta överskottet har på senare tid styrt mycken av svenska regeringars politik. Men det bryter mot det sociala kontraktet och i högsta grad även mot suveränitetsprincipen, d.v.s. att varje nation äger rätt att bestämma vilka som får komma in i landet och åtnjuta dess fördelar bl.a. ekonomiska bidrag.

De frågor som sorgfälligt undvikits i offentliga media men som borde ha ställts av politikerna till medborgarna om det sociala kontraktet hade respekterats är bl.a. följande:

  1. Vill medborgarna verkligen, vilket det politiskt korrekta överskottet innebär, ha hit folkgrupper som garanterat, bl.a. enligt den amerikanska modellens konflikter mellan t.ex. svarta och vita, kommer att skapa socialt allvarliga tudelningar av samhället – än värre skapa problem med folkgrupper som i många fall är analfabeter, uppvisar hög brottslighet, extremt hög arbetslöshet och multipla problem för sjukvården relaterade till det utbredda ingiftet. Hur kan våra ansvariga politiker briljera med en sådan monumental okunnighet rörande dessa potentiella invandrargrupper och de problem dessa med betydande säkerhet kommer att medföra för det svenska samhället och de svenska skattebetalarna.
    http://www.stureerikssonshemsida.n.nu/politikens-och-vetenskapens-roll-i-skol-och-migrationsdebatt

           http://www.stureerikssonshemsida.n.nu/en-global-strategi-for-systemoptimering

  1. Det kritiska förhållandet är naturligtvis till dels av kvantitativ art. Kommer endast små grupper kan det svenska samhället utan problem införliva dessa individer i samhället. Men vad händer om vi i framtiden, med stöd av det politiskt korrekta överskottets ideologi får hit grupper som är mångdubbelt stora?
    Vi ser ju redan nu att det vuxit fram grupper (utanförskapsområden) som inte vill integreras i det svenska samhället utan vill bilda områden med egna lagar, t.ex. sharialagar. Någon större medvetenhet om riskerna för det sociala kontraktet tycks inte finnas hos våra politker, SD undantaget.
  1. Dessa förhållanden leder även fram till den uppenbara frågan om vi skall ta hit stora grupper invandrare som baseras på ideologier (religioner) som är dokumenterat oförenliga med västerlandets demokratiska värderingar? Den socialdemokratiska regeringen, inklusive miljöpartiet, har ju redan öppnat för denna massinvandring men tvingats till ett kortvarigt uppehåll efter 2015. Det politiska narcissismen och den naiva, allvarligt låga kunskapsnivån hos många politiker torde vara garanten för att hithörande problem förpassas till John Blundvärldens behagliga drömtillvaro allt medan raserandet av Sveriges kultur fortsätter

          http://www.stureerikssonshemsida.n.nu/islam-och-europas-framtid

Nalin Pekgul har i en viktig artikel i DN diskuterat några av dessa frågor. Se ovan nämnda hemsida och böckerna nedan. 

Brigitte Gabriel. Because They Hate: A Survivor of Islamic Terror Warns America. Paperback – January 8, 2008.

Brigitte Gabriel. They Must Be Stopped. St. Martin´s Griffith, New York, 2008.

Se i synnerhet Sid. 75. The Muslim Brotherhood ”PROJECT” for North America.

Se även den viktiga föreläsningen av Brigitte Gabriel på YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=PFO1AtjoUoo

Brigitte Gabriel har i boken ”They must be stopped” träffande beskrivit den situation som uppstått i vår del av världen under islams ständigt fortgående framväxt:

”Europa begår socialt självmord med repet politisk korrekthet”.  

En rad hithörande inlägg finns på nedanstående adress:

http://www.stureerikssonshemsida.n.nu/stureerikssonshemsida-n-nu/innehall

 

 

.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)