Valet2018

 

DEN SJÄLVFÖRSTÖRANDE DEMOKRATIN.
Sture Eriksson  28 MARS, 2018.

Den stora invandringen till Sverige under de senaste åren innebär nu att våra politiker och Sveriges medborgare står inför ett helt avgörande val avseende utvecklingen av framtidens ekonomiska migration till Sverige. Två viktiga alternativ föreligger:

1. Antingen kan Sverige ta hit individer med en kultur som är förenlig med vår kultur, exempelvis välutbildade människor från Europeiska länder men även människor från Japan, Kina, vissa grupper från Indien. En dylik invandring skulle med betydande sanolikhet medföra att vi får hit grupper som är underrepresenterade i brottslighet, har hög utbildning, hög teknisk kompetens och utgör den avancerade arbetskraft som vår industri ropar efter. En förbättrad ekonomisk utveckling medför säkerligen även att fler svältande barn i världen kan hjälpas. Sverige har tidigare tillämpat denna syn på invandringen – invandringen har varit välsedd och väl förenlig med vårt sociala kontrakt. (data från bl.a. Brå, SCB, Skolverket)

2. Eller kan Sverige ta hit individer från mer eller mindre utvecklade länder. Därmed får vi, som nu, hit grupper som till stor del inte klarar den svenska skolan, uppvisar en stor, kvardröjande arbetslöshet, även efter lång tids vistelse i Sverige, grupper som är överrepresenterade i brottslighet, speciellt gruppvåldtäkter, grupper som saknar högre utbildning och knappast utgör den avancerade tekniska arbetskraft som vår indistri ropar efter. De ekonomiska konsekvenserna av ifrågavarande val blir med all säkerhet en försämrad ekonomisk utveckling och därmed följer att allt färre svältande barn i världen kan hjälpas.

Men detta alternativ är, märkligt nog, det alternativ som vår regering sedan många år har föredragit - trots att den svenska befolkningen uttrycker allt större oro inför skjutningar, knivmord, gruppvåldtäkter, ökad oro inför samhällsutvecklingen.
(data från bl.a. BRÅ, SCB, Skolverket)

Varför väljer då politikerna att så uppenbart gå emot väljarna?

Svaret är mycket enkelt - och samtidigt skrämmande - oljan! 

Det detaljerade svaret ges av BARCELONA-AVTALET - något som vi i Sverige tidigare knappast har hört talas om  - än mindre diskuterat. 

Först några ord om bakgrunden.
År 1967, angriper de islamiska staterna Egypten, Jordanien och Syrien staten Israel i vad som kallas sexdagarskriget. Israel visade sig vara en oväntat stark militärmakt och tillfogade dessa tre muslimska länder stora förluster. 

År 1973 försökte muslimerna igen för att driva ut judarna i havet. Men även här segrade Israel. 

Den 6 oktober 1973 kom Yom Kippur-dagens attack mot Israel. Även denna gång med nederlag som var förödande för muslimerna.

Muslimerna insåg då att det skulle vara omöjligt att slå Israel på slagfältet, men de hade ännu inte tagit till det stora vapnet - oljan!

Nedslagna samlades de oljeproducerande arabländerna i Kuwait den 16 till 17 oktober 1973. Här enades de om att använda olja som ett medel för maktutövning. Oljepriset fyrdubblades och det infördes leveransstopp mot Israelvänliga länder som Nederländerna, Danmark och USA.

Vid Kuwait mötet upprättades en lista med krav som måste uppfyllas för att sheikerna skulle öppna oljekranarna igen:

Dessa krav var bl.a.:
1. Öppna upp för invandring från muslimska världen.
2. Underlätta spridningen av islam i Europa.
3. Utveckla aktiviteter för att främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur.
4. Fokusera skolor på Europas kulturella skuld mot Islam och fokusera på positiv propaganda av Islam.

5. Ge fullt stöd till de krav som Arabförbundet använde i Israel-Palestina konflikten.

De stora riktlinjerna för hur Europa skall samverka bildades vid ministermöten, som inleddes 1974 och fortsatte med Barcelona-avtalet 1995 och som antogs av de femton EU-medlemsstaterna, de elva Medelhavs-staterna samt av den palestinska myndigheten.

Därefter blev ansvaret för genomförandet överlämnat till den enorma byråkratin i Bryssel, som står i kontinuerlig dialog med Saudiarabien, den arabiska ligan och ISESCO (Islamic Educational Scientific and Cultural Organization). Någon folklig förankring var det inte fråga om.

En klargörande, pedagogisk beskrivning av Barcelona-avtalet har presenterats på nedan angivna hemsida.

Har du någonsin undrat varför EU har öppnat sina yttre gränser ...
https://rosatraktor.com/.../har-du-nagonsin-undrat-varfor-eu-har-oppnat-sina-yttre-granser

Här kan du även ladda ner Barcelona-avtalet.


I vårt land arbetar politikerna hårt för att visa sin välvilja mot islam och islamisterna.

Ett tydligt exempel är de systematiska försöken av så gott som alla partier, vilka gått in för att misstänkliggöra och minimera SD och deras roll i politiken. - SD är ju det enda parti som tydligt vågat kritisera islam och dess odemokratiska människosyn, framför allt dess kvinnosyn därför måste SD tystas!

Men samtidigt drar sig övriga politiker inte för att överta SDs politiska argument - som då helt plötsligt, över en natt, blir acceptabla, demokratiska och värda att läggas till grund för politikens framtid!
Ytteligare belägg för politikernas hyckleri är bl.a. Decemberöverenskommelsen (DÖ). 

DEN POPULÄRA AFRIKABILDEN.
En afrikansk kvinna kommer ut ur sin bostad - en primiiv gräshydda. Hon samlar ihop några kvistar och börjar städa upp sandplanen utanför hyddan. Nästa TV-bild visar kvinnan som flugits till Sverige och förundrad kommer in i en lägenhet och där förstummas av det svenska drömhemmet. Tänk hur bra vi skulle kunna hjälpa Afrika genom att flyga hit hundratusentals kanske miljoner afrikaner!

DEN MER REALISTISKA AFRIKABILDEN.
I en annan bild av Afrika, skildrad av Correspondenterna 20/3-2018, ser vi en toppmodern stad - i Afrika! - med skyskrapor, välgjorda gator, massor av bilar. En afrikansk kvinna, utbildad doktor i USA säger att hon och hennes man skall flytta tillbaka till Afrika från Amerika. Hon är inte helt bekväm med att ständigt vara omgiven av vita- "de ser inte ut som vi". Senare kommer hon till Afrika och startar ett framgångsrikt företag. 
Detta fall - och många andra liknande - visar något som försummats i PK-debatten - att många afrikaner väljer att återvända till Afrika - ett snabbt växande, modernt samhälle med erorma naturresurser och inte enbart torftiga gräshyddor och svältande barn.

De börjar uppfylla Dalai Lamas bud att återvända till sina hemländer och bygga upp dem - i stället för att som andra klassens medborgare - "de ser inte  ut som vi"- riskera att förledas eller tvingas in i misär eller brottslighet i ett land med ett annat socialt kontrakt och en hel annan kulturell identitet.

http://www.stureerikssonshemsida.n.nu/politiskt-svek-och-aningsloshet

DEFINITION AV BEGREPPET FLYKTING.
För att Sverige skall kunna utveckla en ansvarsfull politik krävs att distinktionen mellan flyktingar och ekonomiska migranter beaktas.
Det finns regler i internationell rätt  och i nationell lagstiftning bestämmelser om vem som kan kallas flykting och därför beviljas asyl. I 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning, kompletterad med 1967 års flyktingprotokoll, definieras en flykting som en person som lämnat sitt hemland och inte kan återvända dit.

Ekonomiska skäl dominerar asylansökningar i EU.
Över hälften av alla flyktingar inom EU har emellertid ekonomiska motiv och därmed ingen rätt till asyl, enligt EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

Enligt FN:s definition räknas man inte som flykting om man till exempel flyr undan klimat- och miljöförändringar eller migrerar av enbart ekonomiska anledningar.

Vad är definitionen av begreppet ”ensamkommande”?
De är inte flyktingar utan ekonomiska migranter. Det finns mycket som bekräftar detta, inte minst den gemensamma anstormningen under en mycket kort tidsperiod utan att någonting dramatiskt förändrats i hemlandet under denna tid.

OLÄMPLIGA FAKTA?
Till en öppen immigationsdebatt bör även föras följande frågor:

I. De effekter som ingiftet har på invandringen. I England har sjukvården drabbats av skrämmande höga kostnader för att hantera de konsekvenser som inavlade barn medför: svåra genetiska sjukdomar, missbildningar, försämrade kognitiva egenskaper, svårigheter att klara skolan, bl.a. sänkt IQ som medför att invandrarbarn inte klarar den danska armens IQ-test. En lagstiftning angående ingifte som vi visserligen har i Sverige men som öppna-hjärtanspolitikerna knappast mäktar med att genomföra, trots att vi varje år får en alltmer ökande invandring av islamister, med en 1.400 årig politik kännetecknad av ingiften! Se min hemsida ovan.

II. Dessutom bör beaktas den lägre empatin som kännetecknar flera  invandrarländer. Se den danska forskningen summerad på ovan nämnda hemsida.

III. Det är inom statsvetenskapen väl känt att demokratin kan brukas till att förstöra demokratin. Det är även känt, men nedtystat i Sverige, att Libanon, österlandets enda blomstrande demokrati, förstördes som nation när islamisterna efter det blodiga inbördeskriget med början år 1975 tog över landet. Före det islamiska övertagande var befolkningen till 84% kristna. Efter övertagandet sjönk de kristnas andel till 34% medan islamisterna blev i majoritet!

EnlIgt demokratins regler kan därför  den islamistiska majoriteten nu förändra lagrna eller helt avskaffa dem. Därför bestäms lagarna, inklusive sharialagarna, i stor utsträckning numera av islamisterna! Se Brigitte Gabriells bok 2008.

Ett gott exempel på hur demokratin kan förgöra sig själv!
Se även boken av Robert Spencer, 2005.

Sverige är uppenbarligen på god väg att skapa det andra historiska exemplet!

SAMMANFATTNING.
Genom utbyggnaden av antalet moske'er i Sverige, stödjande av stiftelser, utbildningar, kurser, sociala aktiviteter försöker våra politiker att underlätta islams utbredning i Sverige. Men det börjar bli bråttom.
Tämligen snart kommer Sveriges och Europas oljebehov att bli påtagligt mindre. Uppvärmingen av våra hus sker redan nu i stor utsträckning genom ny teknik, t.ex. genom jordvärme, sjövärme, vindkraft, luftvärmepumpar, solcellstak, genomskinliga solceller utformade som fönster, som alla medför att behovet av olja kommer att reduceras i framtiden. Bilarnas oljeförbrukning har redan börjat förändras genom den snabbt ökande tillverkningen av hybridbilar. Därmed kommer oljevapnets effekt att reduceras och kravet på att uppfylla oljesheikernas diktat att öka den islamiska invandringen till Sverige kommer att minska. I USA har politikerna insett problemt och bl.a. ett modifierat Manhattan-projekt är på väg att inledas. Se Spencers bok nedan.

 Men det stora framtidsproblemet i Sverige är enligt min mening att våra politiker sedan länge i hög utsträckning är låsta av Barcelona-avtalets positiva anda. Därigenom fortsätter politikerna att i en högst förvånande eftergivenhet förenad med en okritisk öppna-hjärtan politik äventyra vårt lands säkerhet, strunta i vad medborgarna anser och i stället underdånigt fortsätta att uppfylla Barcelona-avtalets krav! Allt baserat på en missuppfattning att problemet avser den kristna tron kontra den islamiska tron. Den korrekta uppfattningen handlar naturligtvis om den kristna tron kontra den islamiska religiösa-politiska ideologin.

Min fråga är:  Hur kan ledande politiker så uppenbart blunda för fakta och tillåta en utveckling i Sverige som negativt och permanent förändrar vårt land - en islamisering som allt mer kännetecknas av högljudda böneupprop från allt fler minareter, en ökande otrygghet, välfärdens begynnande förfall, skjutningar, knivskärningar, mord och ökande antal gruppvåldtäkter?

Fortsätter utvecklingen så här riskerar svenskarna, som trygghetsundersökningarna börjar antyda, att inom några decennier vara en minoritet i sitt eget land.

Därmed kommer vi att dela Libanons tragiska öde - islamisterna kommer med betydande säkerhet att vara en ständigt ökande majoritet i Sverige och sharialagarna kommer efter hand att ersätta den nuvarande demokratins lagar - vilket ju islamisterna, upprepade gånger, med otvetydig klarhet talat om för västvärlden, och även konkretiserat med en lång rad terrorattacker: USA 9/11, Frankrike, Tyskland, England, Sverige plus hundratals andra terroristattacker med tusentals offer av de otrogna, se Brigitte Gabriels böcker som högst kompetent redovisar fakta.

SLUTSATS

En kompetent politik för Sveriges framtida utveckling kan enligt min mening inte baseras på alternativ 2 beskrivet i inledningen till denna hemsida.

Alternativ 1 är med betydande säkerhet det folkligt förankrade alternativet - både politiskt, ekonomiskt och moraliskt! 

 

LITTERATUR.

Brigitte Gabriel. THEY MUST BE STOPPED, 2008. Se speciellt sid. 131-151.
THE ISLAMIZATION OF EUROPE.
samt sid. 75-89. The muslim brotherhod "Project" for North America.

Bat Ye'or. EURABIA, THE EURO-ARAB AXIS, 2005.

Brigitte Gabriel. BECAUSE THEY HATE, 2000.

MSB, 2017. Muslimska Brödraskapet i Sverige är en rapport eller förstudie från 2017 framtagen av Magnus Norell, rapportens redaktör, på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Spencer,R. THE POLITICALLY INCORRECT GUIDE TO ISLAM (AND THE CRUSADERS). 2005.

Wafa Sultan. A GOD WHO HATES, 2009.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)